ރެސިޕީ - ބިސްކޯދު ޕުޑިން

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 

 • 5 ބިސް

 • 1 ޖޯޑު ނެސްލޭ ކްރީމް (ބޭނުންނަމަ ގެރިކިރު ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

 • 1 ޑާކް ޗޮކްލެޓް (ކުކިންގ ޗޮކްލެޓް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

 • 1 ބޮނޑި މާރީ ބިސްކޯދު

 • ފުލް ކްރީމް މިލްކް (ކިރު)

 • 150ގ އަންސޯލްޓެޑް ބަޓަރ

 • 1 ޖޯޑު ވިޕިނގ ކްރީމް

 • ކެޝޫ ނަޓް

 

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

 

 • އެންމެފުރަތަމަ ތައްޓަކަށް ފަސް ބިސް ތުއްވާލުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ނެސްލޭ ކްރީމްކޮޅު އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ.

 • އެތަކެތި އެއްކޮށް ގިރުމުން އެއްކައިރިއެއްގައި ބަހައްޓާފައި، ކުޑަ ތެޔެއްގައި ޑާކް ޗޮކްލެޓްކޮޅު ވިރުވާލާށެވެ.

 • ޗޮކްލެޓުކޮޅު އެއްކޮށް ވިރި، ދިޔާވުމުން އޭތިކޮޅު، ކުރިން އެއްކުރި ބިސްތައްޓަށް އަޅާލާށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ބަޓަރ އާއި ވިޕިންގ ކްރީމް އެޅުމަށްފަހު އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.

 • ދެން ކެޝޫނަޓްކޮޅު ރަނގަޅަށް ފުނޑުވާލުމަށްފަހު، މަޑު ގިނީގައި އުނދުންމައްޗަށްލާ ކުޑަކޮށް ރޯސްޓް ކޮށްލާށެވެ.

 • ދެން ވަކިން ތައްޓަކަށް ކިރުއަޅާފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު، ބިސްކޯދު ޕުޑިންގ ހަދަން ބޭނުންވާ ޓްރޭ ނަގާފައި، އޭގެ ފުލުހުން ކުރިން ތައްޔާރު ކުރި ޗޮކްލެޓްކޮޅުން އެތިކޮޅެއް އުނގުޅާލާށެވެ.

 • ދެން އެއަށްފަހު ކިރުތައްޓަށް މާރީ ފަހަރަކު މާރީ ބިސްކޯދެއްލާ ފޯކޮށްލުމަށްފަހު ޗޮކްލެޓް ހޭކި ޓްރޭގައި ފަތުރާލާށެވެ.

 • އެއް ލޭޔަރ އަށް ފެތުރުމުން މާރީ ބިސްކޯދުތަކުގެ މައްޗަށް އަނެއްކާވެސް ޗޮކްލެޓްކޮޅެއް އަޅާފައި ރީތިކޮށް ފަތުރާލުމަށްފަހު، އޭގެ މައްޗަށް ކުރިން ރޯސްޓް ކުރި ކެޝޫނަޓް ކޮޅުން އެތިކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ.

 • މިފަދައިން ފަހަރަކު ލޭޔަރއެއް ހަދަމުން، ކެޝޫނަޓް އަޅަމުން ގެންދާށެވެ. އެއްކޮށް ލޭޔަރތައް އަޅާނިމުމުން، ތިން ގަޑިއިރަށް ޓްރޭ ފްރިޖަށް ލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިސްކޯދު ޕުޑިންގ ތައްޔާރުވީއެވެ.


0% އުފާވި
100% ދެރަވި
0% ރުޅިއައި
0% މަޖާވި

މި ލިޔުމާ ގުޅުންހުރި އެހެން ލިޔުންތައް

ކޮމެންޓު (0)