ރެސިޕީ - ޕޮޓޭޓޯ ޕައީ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 • 5 އަލުވި (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފަ، ކައްކާ މަޑުކޮށްފައި)

 • 1 ދަޅު މަސް

 • 1 ލީކްސް

 • ޗީޒް (ގާނާފައި)

 • 6 ބިސް

 • 1 ގިތެޔޮ މިރުސް

 • 3 ފިޔާ

 • ލޮނު

 • އަސޭ މިރުސް

 • އަޖިނަމޮޓޯ

 • ތެޔޮ

 

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

 • އެންމެ ފުރަތަމަ އުނދުން މައްޗަށް ތަވާއެއް އުދުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ތެޔޮފޮދެއް އެޅުމަށްފަހު ތެޔޮފޮދު ހޫނުވުމުން ފިޔާކޮޅު އަޅާފައި ފިޔާ މީރު ކޮށްލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މީރުވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ލީކްސް ކޮޅުވެސް އަޅާފައި މީރު ކޮށްލާށެވެ.

 • އެއަށްފަހު މަސް، އަލުވި، އަޖިނަމޮޓޯ، ލޮނު، އަދި އަސޭމިރުސް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން އުނދުންމަތިން ތެލި ބާލާށެވެ.

 • އެއަށްފަހު ބިހާއި ޗީޒް ގިރާލުމަށްފަހު ކުރިން ހެދި މަސްކޮޅާއި އެއްކޮށްލާ ތަވާގައި ފިހެލާށެވެ. ޕޮޓޭޓޯ ޕައީ ތައްޔާރުވީއެވެ.


0% އުފާވި
0% ދެރަވި
0% ރުޅިއައި
0% މަޖާވި

މި ލިޔުމާ ގުޅުންހުރި އެހެން ލިޔުންތައް

ކޮމެންޓު (0)