ވާރޭވެހުން ލަސްވެ ފެނަށް ދަތިވުމުން ކުރާ އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރަނީ!

ވާރޭ ނުވެހި ލަސްވެ، ފެނަށް ދަތިވުމުން ކުރާ އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތުގައި ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކުރުން އޮންނާނީ 15 އޭޕްރިލް 2019 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، މާލޭގައި މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އައުޡަމް (އިސްލާމީ މަރުކަޒު) އާއި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ހުރި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތެއްގައި ކަމަށެވެ. 


0% އުފާވި
0% ދެރަވި
0% ރުޅިއައި
0% މަޖާވި

މި ލިޔުމާ ގުޅުންހުރި އެހެން ލިޔުންތައް

ކޮމެންޓު (0)